REİS ŞİRKETLER GRUBU

TEDARİK YÖNETİM POLİTİKAMIZ

 1. AMAÇ

Bu politikanın amacı Reis Grubu’nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Reis Grubu, tedarikçileri ile ilişkilerinde uyguladığı bu politika ile tedarik sürecinde sorumluluk sahibi, kalite ve iş yürütme hedefine uygun davranan tedarikçilerle ilişkilerin kurulmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir.

 1. KAPSAM

Reis Grubu olarak, tüm şirketlerimizin Tedarik  Yönetimi Politikamıza uyumlu olarak hareket etmesini beklemekteyiz. Bu politika, tedarik  yönetimine ilişkin temel ilkelerimizi kapsamaktadır.

Tedarik  Yönetimi politikamız;

 • Reis Grubu çalışanları ile,
 • Dış hizmet aldığımız firmaları; danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Reis Grubu şirketleri adına görev yapan kişi ve kuruluşları kapsamaktadır.

Bu Politika;

İcra Kurulu’nca onaylanmış ve kamuya açıklanmış Etik İlke ve Davranış Kuralları, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bakımdan tedarikçilerimizin yürürlükteki yasal düzenlemeler, temelde bahsedilen bu politika ve kurallar ile beraber iş etiği ile bağlantılı olan diğer tüm dokümanlardaki gerekliliklere bağlı kalması esastır.

 1. TANIM ve KISALTMALAR

Bu bölümde politikada geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar kısaca açıklanır.

3.2 Reis Grubu: Reis Şirketler Grubu ve bağlı ortaklıkları, iştirakleri, yönetiminde %50’den fazla söz hakkı sahibi olduğu iş ortaklıklarıdır.

3.3 Üst Yönetim: Reis Grup İcra Kurulu, İcra Kurulu Başkanı’nı belirten tanımdır.

3.4 Doküman: Reis Grup’in politika, yönetmelik, prosedür ve iş süreçlerinin yazılı olarak hazırlandığı ve ilgili çalışanların erişimine açık bir şekilde oluşturulduğu prosedür ve benzeri diğer her türlü yazılı metindir.

3.5 Dokümanın Adı: Dokümanın ilişkili olduğu konuyu ifade eder.

3.6 Çalışan: Reis Grup Personelini ifade eder.

3.7 Hizmet Sağlayıcısı: Reis Grup’in hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) personelini ifade eder.

 1. ROL ve SORUMLULUKLAR

4.1. Üst Yönetim

Üst Yönetim, Tedarik  Yönetimi Politikası’nın onaylanmasından sorumludur. Politikanın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.

Üst Yönetim, sorumlu oldukları faaliyetlerde,

 • Görev alan çalışanlarla beraber dış hizmet alınan firmaların Politika’ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınması,
 • Politikaya aykırı hususların incelenmesi amacıyla konuların incelenmesi ve İç Denetim Başkan Yardımcılığı’na bildirilmesinden sorumludur.

4.2. Mali ve İdari İşler Direktörlüğü

İşbu Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, güncellenmesinden Mali ve İdari İşler Direktörlüğü sorumludur. Mali ve İdari İşler Direktörlüğü, Tedarik  Yönetimi Politikasını, gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir.

Bu politikanın yürütülmesinden ve gerekli durumlarda geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktan sorumludur.

4.3. Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği, tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelerin işbu Politika’ya uygun halde düzenlenmesine yönelik hükümlerin sözleşmelerde yer almasından sorumludur.

Bilgi Güvenliği ve Bilgi Teknolojileri Politikamız doğrultusunda tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelerde gizlilik ilkesine yer verir.

4.4. Dış Hizmet Alınan Firmalar

Reis Grubu mali performans, tecrübe, teknik yeterlilik vb. kriterlere uygun olarak seçilen onaylı tedarikçiler ile çalışmayı hedefler. Destek hizmetleri de dahil olmak üzere dış hizmet alınan firmaların, Politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması beklenir ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır. Dış hizmet alınan firmalar, işbu Politika’yı tedarik  aracılığıyla ilgili çalışanlarına bildirmeleri beklenmektedir.

4.5. Bilgi Sistemleri Direktörlüğü

Hazırlanan işbu dokümanın kurum portalında yayınlanması Reis Grup Bilgi Sistemleri Direktörlüğü’nün sorumluluğundadır.

4.6. Kurumsal İletişim Başkan Yardımcılığı

Hazırlanan dokümanın kurum içi dağıtımının yapılması Reis Grup Kurumsal İletişim Bölümü’nün sorumluluğundadır.

4.7. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü bu politika çerçevesinde, Reis Grubu’nun kurumsal yatırımcılar, portföy yöneticileri, analistler, mevcut ve potansiyel hissedarlar arasındaki ilişkilerini düzenlemekten ve kamuyu bilgilendirme uygulamalarını, şeffaf bir şekilde tüm ilgililere eş zamanlı olarak yapmaktan sorumludur.

Hazırlanan dokümanın internet sitesinde yayınlanması da Reis Grup Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi’nin sorumluluğundadır.

 1. UYGULAMA ESASLARI

5.1. Genel Uygulama

Reis Grubu faaliyetlerini sorumlu ve etik bir şekilde yürütmeyi ilke edinmiştir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımımız çerçevesinde tedarik  yönetiminde şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine bağlı kalmayı taahhüt etmekteyiz.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesi de dahil olmak üzere insan haklarının desteklenmesi ve korunmasını hedefleyen uluslararası insan hakları ilkelerine saygı duyar ve destekleriz. Yukarıda belirtilen evrensel ilkeleri kabulümüz, iş yerini geliştirmeye, çevreyi korumaya, insan haklarına saygıya, içinde bulunduğumuz toplumu geliştirmeye olan taahhüdümüzü göstermektedir.

Bu kapsamda;

 • Tedarikçilerimizin yasal gereklilikleri yerine getiren ve bu politika ve kurallar ile beraber iş etiği ile bağlantılı olan diğer tüm dokümanlardaki gerekliliklere bağlı tedarikçiler olması gerekmektedir.
 • Tedarikçi seçiminde; mali performans, tecrübe, teknik yeterlilik vb. Kriterlerin yanında bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları ve önceki yıllara ait değerlendirme sonuçları dikkate alınır.
 • Tedarikçi seçimi ve yönetimi için Grup ilgili birim yöneticileri onaylı tedarikçi listesi hazırlama, yönetme ve takip sistemlerinin kurulmasından sorumludur.
 • Birlikte çalışmaya karar verdiğimiz tedarikçilerimizi seçerken objektif kriterlere göre değerlendiriyoruz. Reis Grubu olarak tedarikçilerimiz ile iş ilişkilerimizde karşılıklı değer yaratmayı hedeflemekteyiz.
 • Reis Grubu olarak tedarik yönetimi süreçlerimizde faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kanunlarına uyulmasına özen gösteririz.
 • Reis Grubu tedarikçilerinin yasalara, kurallara, düzenlemelere bağlı kalmasını hedefleriz. Tedarikçilerin, birlikte çalıştıkları tedarikçilerin ve taşeronlarının işle ilgili uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmasını bekleriz.
 • Reis Grubu, bu kurallara uymayan tedarikçilerle ilişkilerini sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • Tedarikçilerimizin sağladığı mal ve hizmetlerin Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun konusunda uzman kişiler tarafından objektif olarak denetlenmesi son derece önemlidir.
 • Grubumuzun standartlarına, politikasına ve prosedürlerine dayanarak yapılacak tedarikçi denetimleri, tedarikçilerimizin mevcut durumlarını görmesini sağlayacak, olası sorun ve aksaklıklara önceden müdahale edebilme yeteneğini geliştirecektir.
 • Tedarikçilerimize, bu politika ve ilişkili diğer dokümanlarımız çerçevesinde çeşitli eğitimler düzenlenmesini de hedeflemekteyiz.

Reis Grubu’nun tedarikçi ile ilişkilerinde gözettiği ilkeler ana hatlarıyla şu şekildedir:

5.1.1. Mevzuat ve Düzenlemeler

Reis Grubu tedarikçilerinin ayrıca iş yaptığımız veya mal veya hizmet satın aldığımız kişilerin iş yaptıkları tüm ülkelerde ticari davranışlar, ürün kalitesi, çevre standartları, iş sağlığı ve güvenliği ve iş ve istihdamla ilgili yasalar dahil olmak üzere tüm ilgili yasa ve düzenlemelerle uymaları beklenir.

5.1.2. Çevre

Reis Grubu tedarikçilerinin çevre ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmelerini beklemekteyiz. Tedarikçilerin faaliyetlerini, doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri minimuma indirecek ve çevreyi, müşterileri ve çalışanları koruyacak bir şekilde yürütmeleri beklenmektedir.

5.1.3. İnsan Haklarına Saygı

Reis Grubu olarak; İnsan Haklarına saygı gösteren, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayan ve çalışanlarına eşit fırsatlar sağlayan, tedarikçiler ile çalışmayı amaçlamaktayız. Tedarikçilerimiz, çalışma saatleri ve fazla mesai başta olmak üzere geçerli mevzuata uygun hareket etmelidir. Tedarikçilerimizden ırk,cinsiyet, milliyet, yaş, bedensel engel durum, dernek üyeliği, hamilelik veya medeni duruma göre ayrımcılık yapmamasını bekleriz.

5.1.4. Çocuk İş Gücü

Reis Grubu olarak çocuk işçi çalıştırmama konusunda son derece hassas davranmaktayız ve aynı hassasiyeti tüm tedarikçilerden beklemekteyiz. Tedarikçilerimizin yasal mevzuatta tanımlanan yaş sınırının altında işçi çalıştırmaması gereklidir.

5.1.5. Zorla ya da Zorunlu Işçi Çalıştırma

Reis Grubu olarak zorla ya da zorunlu işçi çalıştırılma, esaret altında çalıştırma, askerde çalıştırma, cezaevinde çalıştırma yollarına başvurulmamasını ve tüm tedarikçilerimizden bu konuya duyarlı olmalarını beklemekteyiz.

5.1.6. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele

Tedarikçilerin hiçbir şekilde rüşvet ve yolsuzluğu tolere etmemesini ve bu konuda duyarlı davranmasını beklemekteyiz.

5.1.7. Çalışanların Sağlık ve Güvenliği

Reis Grubu olarak tedarikçilerin çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamasını beklemekteyiz. Tedarikçi,sağlık ve güvenlikle ilgili geçerli bütün mevzuata uygun hareket etmelidir.

5.1.8. Fikri Mülkiyet ve Gizli Bilgi

Tedarikçiler, Reis Grubu’nun fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeli ve bu haklara ilişkin bir tehlike ve/veya ihlali haber aldıklarında tarafımıza bilgi vermelidirler. Bu bağlamda olası bir ihlalin önlenmesi ve/veya sona erdirilmesi için Reis Grubu ile işbirliği içinde olmaları gerekir. Tedarikçiler haiz oldukları her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, kurumsal bilgiler, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari-mali-teknik sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, belge ve söz konusu ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, belgeler dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Reis Grubu bilgilerini, uygun güvenlik tedbirleriyle koruma altına almalıdır. Gizli bilgilerin işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine, çalışanlarına ve danışmanlarına vermesi ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve danışmanlarını uyarması ve bu ve bu kişilerin gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlaması ile mümkündür.