Gizlilik Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme;’…………………………………… ‘adresinde mukim, Ticaret Sicil Numarası İstanbul …………………………………..ve İnternet Sitesi ‘www.reisgroup.com’ olan, REIS GRUP (REIS GRUP) ile…………………………………… adresinde mukim …………………………………………. giriniz (‘TEDARIKÇI’) ile arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

TEDARIKÇI ve REIS GRUP bundan böyle münferit kullanıldığında ‘’Taraf’’, birlikte kullanıldığında ‘’Taraflar’’ olarak anılacaktır.


2.KONU

Uluslararası demiryolu, karayolu ve multimodal taşıma hizmetinin temin edilmesi kapsamında REIS GRUP, yazılı veya sözlü olarak doğrudan, personelleri ve/veya atayacağı danışmanları aracılığıyla TEDARIKÇI ile bilgi paylaşımında bulunacaktır. Bu çerçevede Taraflar işbu Gizlilik Sözleşmesi’nin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.


3.GİZLİ BİLGİ’NİN TANIMI

Reis Grup’in kendisi , işçileri, acenteleri ,danışmanları ya da çalışanlarınca TEDARIKÇI’nın İşçileri, acenteleri , danışmanları ya da çalışanlarına ve halen ve ya daha önceden TEDARIKÇI ile sözleşme ilişkisi bulunanlarda dahil olmak üzere Reis Grup her türlü temsilcilerine açıklanan REIS GRUP’a ve /veya Reis Grup’un müşterilerine ait faaliyetleri ,taahhütleri ,operasyonları ,hizmetleri ,çalışmaları, çizimleri , planları, raporları ,teknolojisi ,know-how’ı, fikri ve sınai mülkiyet hakları ,varlıkları personeli ,durumu ,ticari sırları ,stratejileri ve ürünleri (yönetim, mali,  pazarlama, ticari ,teknik ve diğer konulara ilişkin düzenlemeleri ve mevcut ,eski ya da muhtemel müşterileri ve tedarikçilerinin faaliyetlerine ilişkin bilgiler de dahil olmak üReis Grupe )ve/veya REIS GRUP’e ilişkin olarak taşıyıcı ya da danışmanları tarafından materyallerin incelenmesi sonucu öğrenilen veya REIS GRUP yönetimi veya çalışanları ,temsilcileri, tedarikçileri, veya üçüncü şahıslar tarafından TEDARIKÇI ya da danışmanlarına yazılı ,çizili veya okunabilir herhangi bir formatta sağlanan ya da yapılan görüşmelerde herhangi bir şekilde açıklanan tüm ticari, mali, teknik bilgiler ile içerikleri de dahil olmak üReis Grupe ,yukarıda belirtildiği şekilde bilgilerden yaratılan, bilgileri yansıtan veya içeren ve TEDARIKÇI  ya da danışmanları veya personeli tarafından hazırlanmış tüm raporlar, analizler kişisel verilerde dahil olmak üReis Grupe her türlü veri, planlar derlemeler ,çalışmalar ,portal erişim şifreleri ve diğer bilgler ,’GİZLİ BİLGİ ‘yi ifade edecektir. TEDARIKÇI , gizli bilgileri , iş bu Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren başlamak üReis Grupe REIS GRUP ile olan ticari ilişki süresince ve sonrasındaki 10 yıllık süre boyunca kişisel verileri ise sözleşme süresince ve hitamından sonra süresiz olarak gizli tutacağını ,REIS GRUP’in yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme kapsamında kişisel veri;’kimliği belirli veya belirlenebilir olan bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi’ anlamına gelmektedir.


4.GİZLİ BİLGİ’NİN KORUNMASI


TEDARIKÇI, herhangi bir şekil ve surette elde ettiği Gizli Bilgilerle ilgili olarak aşağıdakileri kabul etmektedir. TEDARIKÇI bünyesi altında faaliyet gösteren diğer tüm kuruluşlar ve yönetim kurulu üyeleri ,yetkilileri ,personeli mülakatçıları ,şefleri acenteleri ve aralarında  yine Tedarikçi tarafından atanmış durumda bulunan veya yeni atanan ve TEDARIKÇI ‘yı temsil eden avukat ,muhasebeci ,danışman ve mali müşavirlerinin de bulunduğu temsilcilerinde aşağıdaki yükümlülüklere uymasını sağlayacaktır:


a)TEDARIKÇI, aldığı kişisel veriler dahil Gizli Bilgiyi ,uluslararası  karayolu taşıma hizmetinde sadece Sözleşmenin ifası amacıyla ihtiyaç duyulan kadar kullanacak ve bu Gizli Bilgiyi ihtiyaç duyulan amacın dışında kendi ya da üçüncü bir şahsın menfaat ya da amaçları için ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla başka herhangi bir amaçla kullanmayacak ve açıklamayacaktır.

b)TEDARIKÇI, Reis Grup’in yazılı onayı olmaksızın herhangi bir zamanda (doğrudan veya dolaylı olarak) görevleri icabı Gizli Bilgi’yi bilmesi gereken çalışanları veya danışmanları dışında herhangi bir şahsa bu bilgileri kısmen veya tamamen açıklamayacak veya ulaşma yetkisi vermeyecektir.

c)TEDARIKÇI, herhangi bir zaman da elde edeceği tüm bilgilere özel ve gizli muamelesi yapacak ve bu gizliliği sağlamak ve korumak için gerekli olabilecek her türlü tedbiri alacaktır.

d)TEDARIKÇI, REIS GRUP tarafından kendisine verilen, açıklanan veya açıklanması sağlanan kişisel veriler dahil bilgileri veya materyalleri veya diğer belgeleri ya da malzeme ve verileri, yürürlükte ki ilgili mevzuatın ve çalışmalar sonucu hazırlayabilecekleri raporların oluşturulmasının gerektirdiği haller dışında hiçbir şekil veya surette kopya etmeyecek, çoğaltmayacak veya zilyetliğini devretmeyecektir.

  1. e) Kişisel veriler dahil, verilen tüm bilgiler her zaman REIS GRUP’İN mülkiyetinde kalacaktır ve Gizli Bilgilerin TEDARIKÇI ’ya açıklanması veya ulaşma yetkisi verilmesi hiçbir şekilde REIS GRUP tarafından Taşıyıcıya verile bilgi yada materyallerin herhangi bir kısmına ilişkin olarak bir hak ya da yetki verildiği şeklinde yorumlanamaz.


f)TEDARIKÇI edindiği bilgilerden yaratılan ve bu bilgileri yansıtan veya içeren ve TEDARIKÇI  tarafından hazırlanmış raporlarının bir suretinin REIS GRUP’in kendisine de verilmesi konusunda mutabıktır .

g)TEDARIKÇI ‘ya verilmiş/verilecek olan ‘Reis Grup Portal’ ı erişim şifreleri gizlidir. TEDARIKÇI, personelinin herhangi bir sebepten dolayı işten ayrılması halinde ‘Reis Grup Portal’a giriş için verilen şifrelerini iptal ettirmeyi ve yeni personel için de yeni şifre talep etmeyi kabul eder.
h)TEDARIKÇI, broşür, ilan ve tekliflerinde REIS GRUP’in yazılı izni olmadan REIS GRUP’in ve Müşteriler ’in adını ve unvanını referans olarak kullanamaz.

5.GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER

  • Gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden sahip olunan bilgiler,
  • Taraflardan birinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler,
  • İlgili mevzuat, Mahkeme kararı veya yetkili resmi kurumların idari emirleri  gereğince açıklanması gereken bilgiler.


6.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


TEDARIKÇI  ,veri işleyen  sıfatı ile REIS GRUP  adına yapabileceği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin /işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride   yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra TEDARIKÇI REIS GRUP adına elde etme kaydetme, depolama muhafaza etme de dahil olmak üReis Grupe herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri il ilgili olarak;


a)İlgili Kişiyi(Kişisel verisi işlenen gerçek kişi )mevzuat uyarınca bilgilendirmeyi /aydınlatmayı (İlgili kişinin mevzuat kapsamında  sahip olduğu haklar kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği vb. hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üReis Grupe )rızasını almayı,

  1. b) İşbu Sözleşme kapsamında gerekli olduğu hallerde ,kişisel verilerin Reis Grup’e aktarılması ve bu kişisel verilerin REIS GRUP tarafından ilgili kişinin kampanya ,promosyon ,tanıtım ve benReis Grupi satış ,anket çalışmaları ,doğrudan pazarlama ve satış sonrası aktivitelerinden faydalandırılabilmesi amacıyla kullanılması yine REIS GRUP tarafından anılan amaçlarla ilgili kişiye iletişim kanallarıyla (telefon ,e posta ,mektup, SMS /MMS vb.) erişilmesi hususlarında ,ilgili kişiyi ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmeyi /aydınlatmayı ve ilgili kişinin açık rızasını almayı.


c)Tüm kişisel verileri işbu sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren süresiz olarak gizli tutmayı ;işlenen kişisel verileri sadece iş bu sözleşmenin ifası amacıyla kullanmayı, başka amaçlarla kullanmamayı ve ilgili mevzuatta öngörülen haller dışında  kişisel verileri REIS GRUPin önceden yazılı şekilde onayını almadan hiçbir şekilde kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere Reis Grupe 3. kişilere ifşa etmemeyi ya da aktarmamayı ,çoğaltmamayı ve kopyalamamayı

.
d)Kişisel verileri, elde edilme amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olandan daha uzun bir süre işlememeyi ve REIS GRUP ‘den bu yönde bir talimat gelmesi halinde ,derhal kişisel verileri silmeyi ve /veya  yok etmeyi ,

e)Her türlü kişisel verinin işlenmesi veya aktarımı alanında REIS GRUP in  tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi ,


f)Kişisel verilerin  işlenmesine ve /veya aktarımına ilişkin olarak Reis Grup’in  menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üReis Grupe )konusunda REIS GRUP’i derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon ,bilgileri ve diğer her türlü desteği REIS GRUP e vermeyi ve REIS GRUP ile tam işbirliği yapmayı ,söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın ,mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üReis Grupe herhangi  bir talebe ilişkin olarak REIS GRUP tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,

g)İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan  diğer yükümlülükler saklı kalmak üReis Grupe ,kişisel verilerin  özellikle verinin bir şebeke /altyapı üReis Grupinden aktarımının gerektiği hallerde ,arızi ya da yasa dışı imha ya da arızi kayıp ,zarar ,değişiklik ,izinsiz ifşa ya da izinsiz erişime ve tüm diğer yasa dışı işlem türlerine karşı korumak, ayrıca muhafazasını sağlamak için uygun ve yeterli teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerini  almayı ve bu tedbirleri güncel tutmayı ,ayrıca REIS GRUP tarafından talep edilebilecek gerekli diğer tüm güvenlik tedbirlerine tam ve eksiksiz olarak uymayı,


h)işbu maddede sayılan hususlar ile sözleşme ve eklerinde yer alan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasında ilişkin diğer yükümlülüklerin ifasına uyumunun REIS GRUP tarafından bizzat veya tayin edilecek bir kuruluş tarafından denetimini sağlanması için TEDARIKÇI tesislerine ,bilgisayarlarına ve sair bilgi sistemlerine erişim hakkı vermeyi kabul beyan ve taahhüt eder. 

TEDARIKÇI , çalışanlarının hissedarlarının ve yüklenicilerinin de iş bu  maddeye uygun hareket etmesini sağlayacaktır.

Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üReis Grupe ,TEDARIKÇI işbu madde de sayılan yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklanan  her türlü zarar ,dava ,talep masraf yada kovuşturma vb. karşısında münhasıran sorumlu olup ,REIS GRUP’i tam ve eksiksiz olarak nakden ve defaten, peşin olarak tazmin edecektir.


7.ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER


TEDARIKÇI, REIS GRUP ‘in Gizli Bilgisini yetkisiz bir biçimde ifşa etmişse, REIS GRUP i derhal yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir ve REIS GRUP in maruz kalabileceği zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir. REIS GRUP , gerek kendiliğinden gerekse TEDARIKÇI’ nın bildirimi üReis Grupine bu ifşanın varlığını öğrenmesinden itibaren ve masrafları TEDARIKÇI ‘ya ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurabileceği gibi maruz kaldığı her türlü zararı ve ziyanın tazminini de talep edebilir. TEDARIKÇI, REIS GRUP’in bu sebeple maruz kaldığı tüm zarar ve ziyanı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

8.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ


İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girmiş olup TEDARIKÇI ‘nın iş bu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri REIS GRUP ile olan ticari ilişki süresince ve sonrasındaki 10 yıl süre boyunca kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülükleri ise Sözleşme süresince Sözleşmenin hitamından sonra süresiz şekilde yürürlükte kalmaya devam edecektir.


9.YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK

Taraflar, işbu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumundan doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukukunun uygulanacağını ve İstanbul Merkez (Çağlayan)Mahkemeleri ile İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul etmişlerdir.


10.TEBLİGAT ADRESİ


Sözleşme gereğince yapılacak bildirimler, Sözleşmenin 1.maddesinde belirtilen yasal tebligat adreslerine noter, telgraf, taahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla yapılır. Ancak, temerrüt, fesih, rücu ihtarları noter telgraf veya iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir. Taraflar bu adreslere yapılacak her türlü takibat icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ederler. Tarafların adres veya iletişim bilgilerinde olacak değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren diğer tarafa en geç 3 işgünü içinde yazılı olarak bildirilmediği taktirde, eski adres ve iletişim bilgilerine yapılacak bildirimler geçerli sayılacaktır.


11.DAMGA VERGİSİ


Sözleşmeden doğabilecek vergi (Damga Vergisi) hariç ve sair mali yükümlülükler TEDARIKÇI tarafından ödenecek olup ödemeye ilişkin belgeler REIS GRUP e yasal süre içerisinde tevdi edilecektir. İşbu maddede belirtilen  mali yükümlülüklerin herhangi bir nedenle REIS GRUP tarafından ödenmesi halinde ,TEDARIKÇI bu tutarı ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yıllık gecikme faizi ile birlikte REIS GRUP e ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.12.İMZA 

İşbu Sözleşme Taraflarca  okunup müzakere edilerek karşılıklı mutabakatla 1 nüsha olarak …………………. tarihinde imzalanmış ve asıl nüshası REIS GRUP e aslı tasdikli sureti ise TEDARIKÇI’ ya verilmiştir.

Eki :Tarafların imza SirküleriREIS GROUP