Etik Kodlarımız

REIS Group Birçok marka altında faaliyet göstermektedir. Reis, Türkiye’nin önde gelen taşımacılık ve lojistik hizmet sağlayıcısıdır.

REIS dünyanın büyüyen pazarlarında kapsamlı uluslararası taşımacılık, lojistik, tedarik zinciri yönetim hizmetleri ile benzersiz bir yer edinmiştir.
Müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve içinde çalıştığımız topluluklara karşı taşıdığımız sorumlulukların tamamen bilincindeyiz. Bu nedenle kendimiz için iş anlaşmalarımızda bize yol gösterecek bir dizi sıkı etik standart getirdik
.
Tüm tedarikçilerimizden, yani REIS Group bünyesindeki herhangi bir şirket veya bölümle iş yapan tüm şirketlerin aynı etik standartlara uymalarını bekliyoruz. Bu amaç doğrultusunda REIS Group herhangi bir Group şirketi veya bölüm ile iş yapmak için gereken asgari standartları belirleyen bu Tedarikçi İş Ahlakı Kuralları’nı hazırladı.

Kanunlar ve Etik Standartlar

Tedarikçi, kendi işi için yürürlükteki tüm kanunlara uyacaktır. Tedarikçi, ulusal kanunlar ve uygulamalar uyarınca 1998 Uluslararası Çalışma Örgütü, Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nin yanı sıra Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilkelerini desteklemelidir. Bu destek özellikle aşağıdaki konular için geçerlidir:

 

 

İnsan Hakları ve Adil Çalışma Uygulamaları
Çocuk İşçi

Tedarikçi, herhangi bir ülkede veya yerel yargı sınırları içinde yasal çalıştırma yaşından küçük çocuk çalıştırmayacaktır. Eğer asgari çalıştırma yaşı tanımlanmamışsa bu sınır 15 yaş olarak alınacaktır. 18 yaşından küçük işçiler sadece yasal koşullara (ör. çalışma saati ve çalışma koşulları ile ilgili olanlar) uygun şekilde çalışacak ve eğitim ve talimlere ilişkin her tür koşula tabi olacaklardır.

Zorla Çalıştırma

Tedarikçi, herhangi bir şekilde zorla, borç karşılığı veya istem dışı işçi çalıştırmayacaktır. Tüm çalışmalar gönüllülük esasına dayanmalıdır. İşçilere kimlik belgeleri (ör. pasaportlar, çalışma izinleri veya diğer kişisel yasal evraklar) üzerinde kontrol sahibi olmalarına izin verilmelidir. Tedarikçi, işçilerin işe alım süreci ve istihdam süresi boyunca işi almak maksadıyla ücret ödemediğinden veya herhangi bir ödeme yapmadığından emin olacaktır. Tedarikçi, işçilerle ilgili hukuken gerekli tüm ücretleri ve masrafları (ör. ruhsatlar, resim ve harçlar) ödemekle yükümlü olacaktır. Cezalandırma, psikolojik baskı ve/veya fiziksel şiddet yasaktır. Disiplin politikaları ve prosedürleri açıkça tanımlanacak ve işçilere bildirilecektir.

Ücret ve Çalışma Saatleri

Tedarikçi, çalışma saatleri, mesai, maaş ve yardımlar ile ilgili yürürlükteki tüm ulusal kanunlara ve zorunlu endüstri standartlarına uyacaktır. Tedarikçi, işçilere zamanında ödeme yapacak ve işçilere hangi esasa göre ödeme yaptıklarını bildirecektir.
Bir disiplin tedbiri olarak maaş kesintisi yapılması, kanunen izin verilmemişse, yasaktır.

Çeşitlilik

Tedarikçi, çalışanların çeşitliliğine değer veren kapsayıcı bir çalışma ortamını teşvik edecektir. Tedarikçi cinsiyet, ırk, din, yaş, engellilik hâli, cinsel yönelim, ulusal köken veya kanunlarla korunan başka bir özellikle ilgili ayrımcılık yapmayacak veya ayrımcılığa müsamaha göstermeyecektir.

Sağlık ve Güvenlik

Tedarikçilerimizden iş için uygun bir sağlık ve güvenlik yönetim yaklaşımı ortaya koyarak mesleki sağlık ve güvenlik standartlarını yüksek seviyede uygulamaya gayret göstermelerini bekleriz. Tedarikçi, yürürlükteki mesleki sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyacak ve çalışanların sağlığını korumak, üçüncü tarafları gözetmek ve kazaları, yaralanmaları ve işle ilişkili hastalıkları önlemek için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Buna düzenli iş yeri risk değerlendirmeleri ve uygun tehlike kontrol uygulamaları ve önleyici tedbirler dahildir. Çalışanlara sağlık ve güvenlik konularında uygun şekilde eğitim ve talim verilecektir.

Rüşvet ve Yolsuzluk

Tedarikçi yürürlükteki yolsuzlukla mücadele kanunları, yönetmelikleri ve standartlarının yanı sıra tüm ulusal ve uluslararası rüşvetle mücadele mevzuatına uyacaktır. Tedarikçi resmi bir işlemi uygunsuz olarak etkilemek veya iş almak veya işi elde tutmak için uygunsuz bir avantaj elde etmek amacıyla değerli herhangi bir şey sağlama sözü vermeyecek veya (doğrudan veya dolaylı olarak) sunmayacaktır.

Ticaret Düzenlemeleri

Tedarikçi faaliyetleri için geçerli yaptırımlar ve ambargolar da dahil yürürlükteki tüm ticaret ve ithalat düzenlemelerine uyacaktır.

Kara Para Aklama ve Mali Kayıtlar

Tedarikçi kara para aklama faaliyetleriyle mücadele etmek için tasarlanmış yürürlükteki kanunlara ve yasal düzenlemeleree uyacaktır. Tedarikçi uluslararası kanunlar ve yasal düzenlemeler uyarınca mali kayıtları ve raporları muhafaza edecektir.

Adil Rekabet

Tedarikçi yürürlükteki rekabet ve antitröst kanunlarına uyacaktır.

Çıkar Çatışmaları

Bir bireyin kararlarını etkileyeceği izlenimi uyandırabilecek özel/kişisel bir çıkarı olduğunda bir çıkar çatışması doğar. Bu tür çıkar çatışması durumları arasında akrabalık veya evlilik, hayat arkadaşlığı, iş ortaklığı veya yatırım ortaklığı yer alır. Tedarikçi, REIS personeli ile var olan veya potansiyel herhangi bir çıkar çatışmasını açıklayacaktır.

Çevre

Tedarikçi, çevreye karşı potansiyel tehlikeleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için etkili bir sistem uygulamaya koymasının yanı sıra yürürlükteki tüm çevre kanunlarına, yönetmeliklerine ve standartlarına uyacaktır.
İş ortaklarımızdan sundukları ürünler ve hizmetler ile (ör. iklimin korunması hakkında ilgili verileri sağlayarak) REIS Group’un iklim koruma hedeflerini desteklemeye gayret göstermelerini bekleriz. Bu bakımdan tedarikçilerimizden örneğin kendileri için iklim koruma hedefleri belirleyerek ve bunları başararak kendi işletmelerinde iklim korumayı uygun şekilde ele almalarını da bekleriz.

İş Sürekliliği Planlaması

Tedarikçi, kendi işi ile ilgili her tür aksaklığa (ör. doğal afetler, terörizm, yazılım virüsleri, hastalık, salgın, bulaşıcı hastalık) karşı hazırlıklı olacaktır. Bu hazırlık içerisinde özellikle hem çalışanları hem de çevreyi, işletmenin çalışma alanı dahilinde ortaya çıkan olası afetlerin etkilerine karşı olabildiğince koruyacak afet planları yer alır.

İş Ortağı İletişimi

Tedarikçi sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmenin bir parçası olarak kendi tedarikçilerini bu Tedarikçi İş Ahlakı Kuralları’na uymaya teşvik edecektir.

Tedarikçi İş Ahlakı Kurallarına Uygunluk

REIS Group, makul bildirim üzerine Tedarikçi İş Ahlakı Kuralları’nın koşullarına uygunluğu kontrol etme hakkını saklı tutar. REIS Group, tedarikçilerini etik davranış için kendi bağlayıcı esaslarını uygulamaya koymaya teşvik eder.
Tedarikçi İş Ahlakı Kuralları içinde belirtilen yükümlülüklerden herhangi birinin ihlali tedarikçi tarafından sözleşmenin esasına ilişkin ihlal olarak değerlendirilir
REIS Group Supplier Code of Conduct – Version 2018 4